Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Etický kodex pracovníka

Pracovník Senior Pointu (dále jen poradce) respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný a zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Chování a vystupování personálu

Chování a vystupování

 • Poradce svým jednáním a vystupováním reprezentuje zájmy společnosti, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • Poradce vystupuje profesionálně, neprezentuje své soukromé zájmy
 • Poradce při jednání s uživatelem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, náboženství, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti uživatele, apod.
 • Jedná tak, aby maximálně vyhověl přáním svých klientů
 • Poradce nehodnotí postoje a názory uživatelů
 • Poradce vždy respektuje uživatele v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat
 • Poradenství pro uživatele je bezplatné, poradce rovněž nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu
 • Kritické připomínky poradce sděluje svému zaměstnavateli včas a vhodným způsobem
 • Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi
 • Poradce navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatele přijatelná, nejsou v rozporu s uživatelovými názory a zájmy a nezpůsobují uživateli komplikace
 • Poradce si vede záznamy o rozhovoru se svým klientem. Záznamy o případu píše poradce objektivně a věcně tak, aby byla jasná podstata a řešení problému

Komunikace s uživateli Senior Pointu

 • Poradce jedná s osobami, které využívají služeb Senior Pointu, s účastí, empatií a péčí
 • Informace a rady sdělované poradcem musí být pro uživatele zcela srozumitelné
 • Poradce poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti
 • Poradce poskytuje rady a pomoc bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky
 • Poradce musí vést rozhovor tak, aby uživateli umožnil pochopit podstatu problému a nabídl možnosti řešení
 • Poradce vede rozhovor s uživatelem citlivě, empaticky a pečlivě uživateli naslouchá
 • Pokud poradce klientovi nemůže podrobněji pomoci, předá mu informace o dalších formách pomoci na konkrétních místech
 • Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu třetím osobám
 • Veškeré další aktivity ve prospěch uživatele musí poradce provádět s jeho vědomím a souhlasem
 • Poradce podporuje uživatele v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí

Sebevzdělávání

 • Poradce pomáhá občanům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi
 • Neustále se snaží o udržení a zvýšení úrovně poskytované péče o klienty a uplatňování nových přístupů a metod
 • Poradce má právo na prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • Poradce má právo jak na individuální tak na skupinovou supervizi a podporu
 • Poradce má právo vyžádat si konzultaci odpovědného pracovníka